Tanıtım

KLİNİK EMBRİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

 

Son yıllarda ülkemizde tüp bebek merkezlerinin sayısı giderek artmaktadır. Bu merkezlerin artmasıyla birlikte embriyoloji laboratuarında görev alacak kişilerin eğitimi ve istihdamı büyük önem taşımaktadır. Klinik Embriyoloji Yüksek Lisans programının dünyada çok sayıda örnekleri olmasına rağmen Türkiye’de iki üniversitede bu program yer almaktadır.  Maltepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü bünyesinde açtığımız bu program, Klinik Embriyoloji alanında uzmanlaşmak ve akademik kariyer yapmak isteyen adaylara olanak sağlayacaktır.

MİSYON

Akademik alanlarda yaşam boyu sorgulayan, yaratıcı düşünen, derinlemesine bilgi edinen, araştırmacı ve etik değerleri gözeten nitelikli Klinik Embriyologlar yetiştirmek hedeflenmektedir.  Aynı zamanda tüp bebek merkezlerinde görev alacak, bilgi düzeyi yüksek uzman klinik embriyologlar yetiştirmektir. Klinik Embriyoloji Yüksek Lisans programı disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu nedenle disiplinler arası çalışma bilgi ve becerilerine sahip olan mezunların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

VİZYON

Üreme teknikleri ile ilgili etik değerlere ve yasal kurallara önem veren ulusal ve uluslar arası düzeyde önde gelen programlar arasında yer almaktır.

KAZANILAN DERECE

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, Klinik Embriyoloji alanında Yüksek Lisans derecesi ( Master of Science) almaya hak kazanmaktadır.

 

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

 

 

 

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3.5

BB

3.0

CB

2.5

CC

2.0

DC

1.5

DD

1.0

F

0

Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

            Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 

BI   (başarılı)

Kredisiz veya Not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu.

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya Not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu.

EK   (eksik)

Bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilemediği.

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu.

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği. (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu.

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği.

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı.

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri.

ÖZ  

Özel Öğrenci olduğu.

 

 

 

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.

Not Ortalamaları ve Hesaplanması

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı her öğrencinin YANO ve GANO’larını sürekli olarak takip eder

YANO, bir öğrencinin bir yarıyılda yazıldığı derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. GANO bir öğrencinin ortalama hesaplama tarihine kadar geçen yarıyıllarda yazıldığı tüm derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Bu ortalamanın hesaplanmasına ikinci yarıyıl başarı notları belli olduktan sonra başlanır.

Ağırlıklı not ortalamasının hesabında önce her ders için; o dersin kredisi ile öğrencinin o dersten aldığı başarı notunun sayısal eşdeğeri çarpılır ve o dersin ağırlığı belirlenir. Ardından ders ağırlıkları toplanır, YANO toplam ağırlık ve GANO toplam ağırlık kümeleri ayrı ayrı belirlenir.

YANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin yarıyıl kredi yükü verisine bölünerek öğrencinin YANO’su hesaplanır.

GANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin toplam kredi yükü verisine bölünerek öğrencinin GANO’su hesaplanır.

Ortalamaların hesabında öğrencinin yazılmış olduğu kredili dersler ve bu derslerden,  Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre alınmış başarı notları ve sayısal eşdeğerleri göz önünde tutulur. GANO hesabına tekrar edilen derslerden alınmış son başarı notu katılır.

 Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları YANO ve GANO ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50 GANO’ya sahip olmak gerekir.

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar. Bu durum ayrıca öğrencinin diplomasında da belirtilir.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Kayıt oldukları yüksek lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Maltepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen projej ve yüksek lisans tezi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2.50 olan öğrenciler Üniversite Yüksek Lisans eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

 

EĞİTİM TÜRÜ

 

Bu program tam zamanlıdır.