Başvuru /Ön Kayıt (Online)

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

             SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ           

2015-2016 BAHAR YARIYILI ONLINE ÖN KAYITLARI

ONLINE  ÖN KAYITLAR 01 ARALIK 2015 GÜNÜ BAŞLAYACAK VE  29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE SAAT 23:59 ’DA SONA ERECEKTİR.

      * 01.12.15-29.02.16 tarihleri arasında 2 haftada bir başvurular değerlendirilecek ve kabuller adaylara bildirilecektir. Kabul mektubu alınmasını takip eden bir hafta içerisinde aday kesin kaydını yaptıracaktır.                  

 

Başvuru alacak programlarımız

  • Klinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

 

 

Yüksek lisans programına başvuru ve öğrenci kabulü

 (1) Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak,

b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) herhangi bir puan türünden 55 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES standart puanına sahip olmak. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz.”

 (2) Bir adayın yüksek lisans programına kabulünde uygulanacak değerleme yöntemi Senato tarafından belirlenir. ALES puanının bu değerlemeye etkisi %50’ den az olamaz.

(3) Güzel Sanatlarla ilgili  programlara başvuran adaylarda ALES puanı aranmaz.

(4) Yabancı uyruklu adayların yüksek lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

Değerlendirme yöntemi

 (1) Adayların değerlendirmesi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır.

(2) Lisansüstü bir programa başvuran adayın başarı durumu 100 tam puan üzerinden hesaplanan toplam puanı ile belirlenir.

(3) Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde adayın notu ALES puanının %50’si ve Lisans genel not ortalamasının %50’si alınarak belirlenir.

(4) Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü, lisans genel not ortalamasına göre sıralanarak belirlenir.

(5) En yüksek puandan başlanarak sıralanan adaylardan başarılı bulunanların kesin kayıtları yapılır.

(6) Güzel sanatlarla ilgili tezli yüksek lisans programlarına alan dışından başvuranlar yukardaki 3. Fıkradaki gibi, alandan başvuranlar ise 4. Fıkradaki gibi değerlendirilir.

Adayların puanları toplam puanına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanır.Başarılı bulunanların kesin kayıtları yapılır.

 

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü;

 (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili bilime ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli ve en fazla iki dersten oluşan bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik çalışması programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulünde, bu Yönetmeliğin 11 inci ve 12 nci maddelerinde belirtilen esaslar göz önünde tutulur.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa ait dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına kaydolan öğrenciler derslere devam etmek ve başarılı olmak zorundadır.

(5) Bilimsel hazırlık programı süresi en fazla bir akademik yıldır. Hazırlık programında geçirilen süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

 

 

 

 

Önemli Not:Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Öğrenciler sms ve e-mail Yoluyla Bilgilendirilecekdir.

·          Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci kaydını yaptırmak için önce Anabilim Dalı Başkanlığından alacağı kayıt yazısıyla İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığına giderek (Kültür Merkezi-Zemin Kat) öğrenim ücretini ödeyecektir.

·          Bundan sonra kesin kayıt belgelerini Enstitü Müdürlüğüne teslim edecektir.

 

Sağlık  Bilimleri Enstitüsü Sekreterliği

Telefon :0216 626 10 50 pbx Dahili : 2593

Faks: 0216 626 11 23
e-posta: saglik@maltepe.edu.tr
Adres :T.C. Maltepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Marmara Eğitim Köyü, Kültür Merkezi, 1.kat 34857 Maltepe-İSTANBUL